Dataskyddsinformation

Forshaken värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Denna Dataskyddsinformation förklarar hur Forshaken AB (“Forshaken”) samlar in och använder dina personuppgifter när du använder Forshakens tjänster (“Tjänster”) och blir kund till oss. Exempel på användning av våra Tjänster är när du betalar med något av våra betalningssätt, kontaktar oss, använder Forshakens webbportal eller mobilapp, eller när dina kontaktuppgifter förifylls automatiskt i en butiks kassa. Denna Dataskyddsinformation beskriver också dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Denna Dataskyddsinformation gäller, med undantag för vad som beskrivs i Avsnitt 1 nedan, alla personuppgifter som Forshaken behandlar. Därför är det viktigt att du läser och förstår denna Dataskyddsinformation.

“Vi”, “våra”, eller “oss” syftar på Forshaken AB, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559212-6899 och med huvudkontor på Vintervägen 2B, 135 40 Tyresö. I enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är vi personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du ger oss eller som vi samlar in om dig, och vi är ansvariga för att säkerställa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning

1. Annan dataskyddsinformation från Forshaken

Tjänsterna som Forshaken använder dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i den särskilda dataskyddsinformation som visas i anslutning till att du använder de tjänsterna. Den särskilda dataskyddsinformation som gäller istället för den information som ges här. Särskild dataskyddsinformation kan också gälla för specifika kampanjer eller erbjudanden under en begränsad tid. Det framgår i sådant fall av kampanjen eller erbjudandet i fråga.
Är du anställd av Forshaken, arbetssökande, eller anställd hos en butik som samarbetar med Forshaken är annan dataskyddsinformation tillämplig för Forshakens behandling av dina personuppgifter för dessa syften, och du kommer att tillhandahållas aktuell dataskyddsinformation i samband med din kontakt med Forshaken. Kontakta oss på kontaktuppgifterna i Avsnitt 13 nedan om du vill ha en kopia av aktuell dataskyddsinformation.

2. Vilka personuppgifter använder vi?

2.1 Information du ger till oss

Du kan komma att ge oss information om dig själv när du använder någon av Forshakens Tjänster, till exempel när du väljer att betala med någon av Forshakens betalningssätt, kontaktar oss.. Notera att du endast får ge oss dina egna personuppgifter när du använder Tjänsterna, för att Tjänsterna ska kunna tillhandahållas på ett korrekt sätt.

Beroende på vilken Tjänst du använder, kan denna information vara:

Kontakt- och identifikationsuppgifter: namn, födelsedatum, personnummer, titel, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, nationalitet etc.

Betalningsinformation: kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer etc.

Särskilda kategorier av personuppgifter: du kan, helt frivilligt, välja att ge oss information som utgör “särskilda kategorier” av personuppgifter enligt EU förordning 2016/679 (“GDPR”), vilket inkluderar information som avslöjar religiös övertygelse, politisk eller filosofisk åskådning, fackföreningsmedlemskap, eller utgör information om hälsa, sexualliv, eller sexuell läggning. Vi kommer aldrig att efterfråga sådana uppgifter för att tillhandahålla våra Tjänster. Att ge oss sådana uppgifter är helt frivilligt och baseras på ditt uttryckliga samtycke. Vänligen se Avsnitt 5 för information om hur du kan återkalla ditt samtycke.

Du kan när som helst ändra din profilinformation såsom dina kontaktuppgifter och annan redigerbar information. Detta kan antingen göras genom att kontakta oss.

2.2 Information du ger till oss

Beroende på vilka Tjänster du väljer att använda kan vi komma att samla in följande information om dig, antingen själva eller via tredje parter (till exempel kreditupplysningsbyråer, bedrägeribekämpningsbyråer, butiker eller publika databaser):

Kontakt- och identifikationsuppgifter - namn, födelsedatum, personnummer, titel, yrke, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, ålder, nationalitet etc.

Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt eller beställt, till exempel typ av vara eller leveransspårningsnummer.

Finansiell information - finansiell information inhämtad från tredje parter såsom din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik och tidigare betalnings- och kreditgodkännanden.
Information om hur du interagerar med Forshaken - hur du använder våra Tjänster, inklusive information om utestående och historisk skuld och din återbetalningshistorik med Forshaken, teknisk data såsom svarstid för sidor, nedladdningsfel, personliga preferenser, din interaktion med Forshakens kundtjänst etc.

Inspelade telefonsamtal - vi spelar in telefonsamtal när du kontaktar vår kundtjänst.

Information om hur du interagerar med butiker - dina kontakter med butiker du handlat hos eller besöker, såsom information om du mottagit varor och typ av butik.
Enhetsinformation - exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. För att få mer information om hur vi samlar in information från din enhet, eller sparar information på din enhet, se Avsnitt 11 nedan.

Information från externa sanktionslistor och PEP-listor - vi kan komma att jämföra din information mot listor på personer som omfattas av sanktioner, och listor över personer som utgör så kallade Politiskt Exponerade Personer. Dessa listor inkluderar information såsom namn, födelsedatum, födelseplats, yrke eller position, och anledningen till att de finns på listan ifråga.

Profil på sociala medier - om du har klickat på ett av våra erbjudanden eller eventinbjudningar som postats på sociala medier kan vi få tillgång till kontaktinformation som utgör del av din profil (exempelvis ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan relevant affärsinformation såsom din arbetsgivares namn, adress samt typ av företag).

Tjänstespecifika personuppgifter - inom ramen för vissa av våra Tjänster kan vi hämta in och behandla ytterligare personuppgifter som inte täcks av kategorierna ovan. Se Avsnitt 4 nedan för att få reda på vilka dessa ytterligare personuppgifter är för respektive Tjänst.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål, och med vilken rättslig grund?

Beroende på vilka Tjänster du använder kan Forshaken komma att behandla dina personuppgifter för de ändamål som listas nedan, med stöd av de rättsliga grunder som redogörs för vid varje ändamål. Du kan se mer specifik information om hur dina personuppgifter behandlas i vissa av våra Tjänster i Avsnitt 4 nedan.

Ändamålet med dataskyddsinformation  och hur den behandlas

Personuppgifter

Rättslig grund för behandligen

För att administrera kundrelationen med dig på olika sätt, till exempel för att administrera din betalning eller utföra skyldigheter enligt ett kreditavtal mellan dig och oss.

Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2.

Fullgörande av avtal.

Skapa och skicka information till dig i elektroniskt format (inte marknadsföring).

Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2.

Fullgörande av avtal.

Undersöka vilken kommunikationskanal som är mest lämplig för att komma i kontakt med dig om utestående skuld.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, finansiell information (om vi har detta tillgängligt) och information om hur du interagerar med Forshaken.

Forshaken har ett berättigat intresse att kunna kontakta dig på det mest effektiva sättet. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Utföra kundnöjdhetsundersökningar om våra Tjänster (till exempel efter att du har kontaktat vår kundtjänst), via e-post, sms, telefon eller genom andra kommunikationskanaler. 

Du kan invända mot detta när som helst. Du kommer också att få information om hur du kan avanmäla dig från detta varje gång du kontaktas för detta ändamål. 

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster, information om hur du interagerar med Forshaken, och information om hur du interagerar med butiker

Forshaken har ett berättigat intresse att kunna utföra kundnöjdhetsundersökningar.

Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Utföra kreditprövning innan kredit beviljas (Se Avsnitt 4.1 om Forshakens Tjänster som innebär att kredit lämnas och Avsnitt 7.4 om hur vi samarbetar med kreditupplysningsbyråer). 

Kontakt- och identifikationsuppgifter, finansiell information och information om hur du interagerar med Forshaken.

Följa lag, när krediten ifråga regleras i lag. För de fall krediten inte är reglerad i lag utförs behandlingen för att kunna fullgöra kreditavtalet.

Förhindra IT-attacker (exempelvis DDoS attacker) mot Forshakens tjänster, som en del av vår strävan att hålla våra Tjänster säkra.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med Forshaken, information om hur du integrerar med butiker, och enhetsinformation.

Forshaken har ett berättigat intresse att hålla Forshakens tjänster säkra. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

För att kunna hantera dig som en sårbar kund (d.v.s. om du på grund av särskilda omständigheter är i en utsatt position).

Kontakt- och identifikationsuppgifter, och särskilda kategorier av personuppgifter.

Baserat på ditt samtycke.

Förbättra våra Tjänster, internutbildning och kvalitetsgranskning, och för att dokumentera vad som diskuterats och bestämts mellan dig och Forshakens kundtjänst.

Inspelade telefonsamtal.

Forshaken har ett berättigat intresse i att förbättra våra Tjänster genom att utbilda våra medarbetare, granska kvaliteten av våra Tjänster, och dokumentera vad som diskuterats och bestämts mellan dig och Forshakens kundtjänst. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Överföra dina personuppgifter till butiker, leverantörer och andra mottagare (se Avsnitt 7 för mer information hur vi delar dina uppgifter och varför).

Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2.

Varierar beroende på mottagare, se mer under Avsnitt 7. Till exempel har Forshaken ett berättigat intresse att använda leverantörer för att tillhandahålla sina Tjänster och vi kan ha legala skyldigheter att dela din data med myndigheter. Datadelning med betaltjänstleverantörer är nödvändigt för att utföra betaltjänstavtalet med dig. 

Utföra riskanalys, förhindra bedrägerier, och riskhantering (till exempel genom att verifiera din identitet, utföra kontroller mot bedrägeribekämpningsbyråer och liknande byråer).

Se Avsnitt 7 för en mer detaljerad beskrivning av de företag vi samarbetar med för bedrägeribekämpning.

Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2.

Forshakenoch andra parter (framförallt våra kunder) har berättigade intressen i att risker för Forshakens verksamhet hanteras, såsom risker förknippade med bedrägerier. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja dessa intressen, och att våra intressen väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för de här ändamålen.

Utföra skuldindrivningstjänster, d.v.s. att driva in och sälja skulder. 

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster,  finansiell information, information om hur du interagerar med Forshaken, och information om hur du integrerar med butiker.

Forshaken har ett berättigat intresse att driva in och sälja skulder. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet..

Produktutveckling

Anonymisera dina personuppgifter för produktutveckling för att analysera kundbeteenden.

Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2.

Forshaken har ett berättigat intresse att anonymisera dina personuppgifter för produktutveckling för att analysera kundbeteenden. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Utföra dataanalys för produktutveckling och produkttestning (till exempel för att förbättra våra risk- och kreditmodeller).

Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2.

Forshaken har ett berättigat intresse att utföra dataanalys för produktutveckling och produkttestning. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Möjliggöra intern forskning och skapa statistiska modeller. 

Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2.

Forshaken har ett berättigat intresse att möjliggöra intern forskning och skapa statistiska modeller. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Regelefterlevnad och för att skydda från legala anspråk

Följa tillämplig lagstiftning, såsom penningtvättslagstiftning och redovisningsregler, kapitaltäckningsregler etc

Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2.

Följa lag.

Skydda Forshaken från legala anspråk och ta tillvara Forshakens legala rättigheter.

Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2.

Forshaken har ett berättigat intresse att skydda Forshaken från legala anspråk och ta tillvara sina legala rättigheter. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Tillhandahålla marknadsföring

Tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra Tjänster.

Du kan alltid avanmäla dig från detta genom att kontakta oss, se  Avsnitt 13.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med Forshaken, och information om hur du integrerar med butiker.

Forshakens har ett berättigat intresse att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra Tjänster. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Bestämma vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig. Denna behandling upphör om du avanmäler dig från att ta emot marknadsföring. Behandlingen kan utgöra profilering, som vi beskriver i Avsnitt 6.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster, information om hur du interagerar med Forshaken, information om hur du integrerar med butiker, och enhetsinformation.

Forshaken har ett berättigat intresse att avgöra vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

4. Särskilt om personuppgiftsbehandling i vissa av Forshakens Tjänster

Det här avsnittet beskriver viss behandling av dina personuppgifter som är specifik för en viss Tjänst. För att få mer information om våra Tjänster och deras funktionalitet se användarvillkoren för respektive Tjänst.

4.1 Forshakens användarupplevelse tillhandahållen enligt Forshakens Användarvillkor

För att kunna tillhandahålla en smoooth användarupplevelse, såväl innan som efter att du har gjort ett köp, tillhandahåller Forshaken de Tjänster som beskrivs nedan, och som också beskrivs närmare i Forshakens Användarvillkor. Dessa Tjänster innebär följande behandling av dina personuppgifter:

Visa tidigare köp

Vi sparar information om varor/tjänster du köpt genom användande av våra Tjänster, eller annars väljer att ge oss tillgång till, för att kunna visa denna information för dig.

Automatisk ifyllning av dina kontaktuppgifter
Automatisk ifyllning av dina kontaktuppgifter kan göras på två sätt; genom din interaktion och/eller genom en cookie:

Automatisk ifyllning genom din interaktion

När du använder Tjänsterna kan vi komma att fråga efter kontakt- och identifikationsuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och/eller personnummer. Vi kommer spara denna information i våra system, och när du återkommer till oss behöver du endast ange vissa kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress, postnummer eller personnummer, för att vi ska kunna automatiskt fylla i kvarstående fält med dina övriga uppgifter.

Automatisk ifyllning genom cookies

En annan metod vi kan använda för att automatiskt fylla i dina uppgifter är att placera cookies på din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon etc.), vilket gör det möjligt för dig att välja att spara dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, personnummer, och kortdetaljer med Forshaken. Om du gör detta använder vi sedan cookies för att hämta denna information från Forshakens servrar när du använder våra Tjänster med samma enhet. Vi kommer då att automatiskt fylla i dina uppgifter när du interagerar med Forshaken.

Deaktivering av automatisk ifyllning

Om du inte vill använda funktionen för automatisk ifyllning kan du kontakta oss för att justera dina inställningar. Du kan också när som helst ta bort cookies från din enhet, vilket också kommer att ta bort våra cookies.

Förvalda och föredragna betalningssätt

Forshaken kan komma att presentera de betalningssätt som vi bedömer att du föredrar först då du handlar. Denna behandling och presentation påverkar dock inte vilka betalningssätt som är tillgängliga för dig. För denna bedömning behandlar Forshaken information om hur du interagerar med Forshaken såsom information om dina tidigare valda betalningssätt, och köpbelopp samt butik. Denna behandling utgör profilering. Se Avsnitt 6 för mer information om profilering.

Erbjudanden och förmåner

För att kunna ge dig erbjudanden och förmåner såsom rabatter, särskilda evenemang, förtur till produkter, rea-kampanjer, butikserbjudanden, prover, gåvor etc, tittar vi på information om hur du interagerar med Forshaken (såsom antal köp under en viss period), dina kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster och information om hur du interagerar med butiker. Detta kan innebära profilering. Se Avsnitt 6 för mer information om vår profilering.

Informationen är grunden för Forshakens marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, samt framtagande av statistik.

nom erbjudande- och förmånsprogrammet kan Forshaken, och Forshakens leverantörer å Forshakens vägnar, använda denna information för att via fysiska brev, SMS, e-post, sociala medier och andra digitala kanaler kommunicera med dig och ge dig erbjudanden. Forshaken och dess leverantörer kommer inte använda någon direktmarknadsföringskanal för detta ändamål (t.ex. e-post eller SMS) om du valt att avregistrera dig från marknadsföring (eller om du inte har valt detta, om det krävs enligt lag i ditt land).

Du kan avanmäla dig från våra erbjudanden och förmåner antingen genom en länk som finns i varje e-postmeddelande, eller genom att kontakta oss, se Avsnitt 13 nedan.

5. Återkallande av samtycke

I de fall då Forshaken behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uttryckliga samtycke (till exempel när du ger oss en fullmakt för att en tredje person ska få tillgång till dina uppgifter, ger oss ytterligare information som indikerar att du är en sårbar kund, eller laddar upp särskilda kategorier av personuppgifter i våra Tjänster), kan du närsomhelst återkalla detta samtycke, genom att kontakta oss. Att återkalla ditt samtycke kommer inte leda till någon försämring av våra Tjänster, eftersom vi inte behöver denna information för att tillhandahålla Tjänsterna.

6. Forshakens profilering och automatiserat beslutsfattande

“Profilering” innebär en automatisk behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig som kund, exempelvis för att analysera eller förutsäga din ekonomiska situation eller dina personliga preferenser, t.ex. avseende köpintressen. Vi använder profilering baserat på dina personuppgifter för att ta individuella eller automatiserade beslut angående dig för följande ändamål:

Beslut utan rättsliga följder eller som inte på ett liknande sätt i betydande grad påverkar dig Forshaken tar följande beslut som inte har rättsliga följder eller annars inte på liknande sätt i betydande grad påverkar dig:

Beslut utan rättsliga följder eller som inte på ett liknande sätt i betydande grad påverkar dig Forshaken tar följande beslut som inte har rättsliga följder eller annars inte på liknande sätt i betydande grad påverkar dig:

Förutsäga vilken marknadsföring som kan vara av intresse för dig. Du kan alltid invända mot detta och avanmäla dig från marknadsföringen och denna profilering, genom att kontakta oss. För mer information om vår behandling av personuppgifter för att tillhandahålla marknadsföring se Avsnitt 3 ovan;

Besluta vilka lojalitetsbonusar som kan passa dig (Se “Erbjudanden och förmåner” i Avsnitt 4.3 ovan för mer information);

Besluta vilket sätt som är lämpligast att kontakta dig gällande utestående skuld (Se Avsnitt 3 för mer information);
Utöver detta innehåller vissa av våra Tjänster, såsom förvalda och föredragna betalningssätt eller när du ansluter konton, profilering för att kunna tillhandahålla Tjänsten ifråga, till exempel för att leverera ekonomiska insikter till dig, eller för att välja vilka erbjudanden vi ska ge dig, i enlighet med villkoren för Tjänsten.

Beslut med rättsliga följder eller beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig Automatiserade beslut med rättsliga följder eller automatiserade beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig innebär att vissa beslut i våra Tjänster uteslutande fattas automatiskt, utan inblandning av våra anställda, och kan ha betydande effekt på dig som kund, jämförbart med rättsliga följder. Genom att fatta sådana beslut automatiskt ökar Forshaken objektiviteten och öppenheten i besluten när vi erbjuder dessa Tjänster. Vi använder denna typ av automatiserade beslut när vi:

Beslutar att godkänna din ansökan om att använda en Tjänst som innefattar kredit;
Beslutar att inte godkänna din ansökan om att använda en Tjänst som innefattar kredit;

Beslutar huruvida du utgör en bedrägeri- eller penningtvättsrisk, om vår behandling visar att ditt beteende indikerar penningtvätt eller bedrägligt beteende, att ditt beteende inte överensstämmer med tidigare användning av våra Tjänster, eller att du har försökt dölja din riktiga identitet. I relevanta fall undersöker Forshaken också om specifika kunder är listade på sanktionslistor.

Se Avsnitt 3 för mer information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas för dessa ändamål.

Du har alltid rätt att invända mot ett automatiserat beslut med rättsliga följder eller beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig (tillsammans med den sammanhängande profileringen) genom att kontakta oss på e-postadressen i Avsnitt 13. En medarbetare på Forshaken kommer i sådana fall att titta på ditt fall Forshaken

7. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de kategorier av mottagare som redogörs för nedan, för de ändamål som beskrivs nedan. Vilka mottagare vi delar just dina uppgifter med, och för vilka ändamål, beror på vilka Tjänster du använder. När vi delar dina personuppgifter vidtar vi alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med en adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lag.

7.1 Leverantörer och underleverantörer

Forshaken kan komma att dela dina personuppgifter med de leverantörer och underleverantörer vi använder för att tillhandahålla våra Tjänster till dig. Leverantörer och underleverantörer är bolag som endast har rätt att behandla de personuppgifter de mottar från Forshaken för Forshaken räkning. Exempel på sådana leverantörer och underleverantörer är mjukvaru- och datalagringsleverantörer, betalningsutföringsleverantörer och affärskonsulter.

7.2 Butiker

Forshaken delar personuppgifter med butiker du besöker eller handlar hos. Detta görs för att butiken ska kunna utföra och administrera ditt köp och administrera ditt förhållande med butiken, t.ex. genom att bekräfta din identitet, skicka varor, hantera frågor och tvister, skicka relevant marknadsföring, och för att förhindra bedrägerier. För personuppgifter som delas med en butik gäller butikens dataskyddsinformation.

7.3 Betaltjänstleverantörer

Betaltjänstleverantörer tillhandahåller butiker och Forshaken tjänster för att genomföra elektroniska betalningar genom en mängd betalningssätt, såsom kreditkort och bank-baserade betalmetoder som direktdebitering, banköverföring etc. Vissa butiker använder betaltjänstleverantörer med vilka de delar din information. Denna delning sker i enlighet med butikernas egen dataskyddsinformation. Vissa betaltjänstleverantörer samlar också in och använder din information självständigt i enlighet med deras egen dataskyddsinformation. Detta är exempelvis fallet för leverantörer av elektroniska plånböcker.

7.4 Kreditupplysningsbyråer

Om du ansöker om att få använda en Tjänst som innebär att kredit lämnas (se Avsnitt 4.1 ovan gällande vilka Tjänster som omfattar kredit), kan dina personuppgifter komma att delas med kreditupplysningsbyråer, för följande ändamål: Att bedöma din kreditvärdighet i samband med din ansökan för ett av Forshakens betalningssätt, att bekräfta din identitet och dina kontaktuppgifter, samt skydda dig och andra kunder från bedrägerier. Ditt telefonnummer och adress kan också komma att delas med kreditupplysningsbyråer för att dessa ska kunna skicka en notifiering att en kreditupplysning utförts på dig. Beroende på reglerna i landet där du bor skickas ett fysiskt brev med information om att en kreditupplysning gjorts på dig till dig, eller så skickas brevet elektroniskt. Ditt betalningsbeteende kan komma att rapporteras tillbaka till kreditupplysningsbyråerna av Forshaken, vilket kan komma att påverka din framtida kreditvärdighet. När en kreditupplysningsbyrå får en förfrågan om kreditupplysning från oss kan de komma att placera en notering på din profil, som kan ses av andra företag som lämnar kredit. Kreditupplysningsbyråerna kan komma att dela dina uppgifter med andra organisationer. De kreditupplysningsbyråer vi samarbetar med i Sverige ser du här.

Kreditupplysningsbyråerna kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med deras egen dataskyddsinformation och de kan också komma att skapa, eller addera information om vår förfrågan om kreditupplysning till sin egen profil om dig eller din affärsverksamhet.

Notera att Forshaken endast håller information från kreditupplysningen på dig som vi mottar från en kreditupplysningsbyrå i ett skriptdataformat. Detta innebär att vi rekommenderar dig att vända dig direkt till kreditupplysningsbyrån ifråga om du önskar få en läsbar version.

7.5 Bedrägeribekämpningsbyråer och företag som tillhandahåller identitetsuppslag

Dina personuppgifter kan komma att delas med bedrägeribekämpningsbyråer och företag som tillhandahåller identitetsuppslag för att verifiera din identitet, korrektheten av den data du tillhandahållit, och för att bekämpa kriminella aktiviteter. De företag som vi samarbetar med listas här. Observera att dessa bolag kan komma att behandla din data i enlighet med sin egen dataskyddsinformation.

7.6 Forshakenkoncernen

Din information kan komma att delas med företag inom Forshakenkoncernen, baserat på Forshakens berättigade intresse att bedriva sin verksamhet.

7.7 Social medier.

Om du kontaktar oss via sociala medier såsom Facebook eller Twitter kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas också av dessa företag, i enlighet med deras dataskyddsinformation.

7.8 En person som innehar fullmakt över dina ekonomiska affärer

Forshaken kan komma att dela dina personuppgifter med en person som har rätt enligt fullmakt att ta del av dessa, baserat på ditt samtycke.

7.9 Myndigheter

Forshaken kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller i vissa fall om du har uppmanat oss att göra det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

7.10 Logistik- och transportföretag

Forshaken kan komma att dela dina personuppgifter med logistik- och transportföretag som levererar de varor du beställt, om du har anmält dig till paketspårning. Exempel på uppgifter vi delar är kontakt- och identifikationsuppgifter samt spårningsnummer. Notera att logistik- och transportföretag behandlar dina uppgifter i enlighet med deras egen dataskyddsinformation.

7.11 Samarbetspartners inom ramen för tjänsten Min ekonomi och erbjudande- och förmånsprogrammet

Om du väljer att ta del av erbjudanden och förmåner som Forshaken levererar inom ramen för tjänsten Min Ekonomi eller erbjudande- och förmånsprogrammet, kan Forshaken komma att dela de personuppgifter som krävs för att du ska kunna ta del av erbjudandet med våra samarbetspartners (vilket inkluderar det faktum att du är kund till Forshaken). Vilka personuppgifter som delas framgår i samband med varje erbjudande.

7.12 Inkassoföretag

Forshaken kan också komma att dela din information när vi säljer, eller ger i uppdrag att driva in, obetalda skulder till en tredje part, som exempelvis inkassoföretag. Den här delningen av information gör vi baserat på vårt berättigade intresse att driva in och sälja skulder. Inkassoföretagen kan komma att behandla dina uppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation, eller enbart för Forshakens räkning.

7.13 Avyttring

För det fall att Forshaken säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan Forshaken komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar. Om Forshaken eller en väsentlig del av Forshakens tillgångar förvärvas av en tredje part kan personuppgifter om Forshakens kunder komma att delas.

8. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information inom Forshakenkoncernen eller med en leverantör eller underleverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om butiken du handlar hos finns utanför EU/EES kommer vår delning med butiken också innebära att dina uppgifter överförs utanför EU/EES.

Vi säkerställer att en adekvat skyddsnivå föreligger, respektive att lämpliga skyddsåtgärder är vidtagna i enlighet med tillämpliga dataskyddskrav, såsom GDPR, när vi överför din data utanför EU/EES. Dessa skyddsåtgärder består i att säkerställa att det tredje land till vilket datan överförs är föremål för ett beslut från EU-kommissionen om att adekvat skyddsnivå föreligger, att EU-kommissionens standardklausuler ingåtts mellan Forshaken och mottagaren, eller att mottagaren är registrerad under det så kallade US Privacy Shield-förfarandet.

9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tidsperiod som behövs för att fullfölja respektive ändamål för vår behandling. Dessa ändamål presenteras i denna Dataskyddsinformation. Det här innebär att när vi slutar behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål kan vi ändå komma att behålla uppgifterna så länge som uppgifterna behövs för andra ändamål, men då bara för behandling i enlighet med de kvarvarande ändamålen. I synnerhet:

Så länge som du accepterat Forshakens Användarvillkor och tills du sagt upp dessa (genom att kontakta oss eller genom att instruera oss att ta bort dina personuppgifter genom en förfrågan om att bli raderad) kommer vi att behandla de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra Tjänster till dig, vilket inkluderar information om dina tidigare köp.

Vi behandlar personuppgifter i kreditupplysningar för ändamålet att på nytt bedöma din kreditvärdighet i upp till 90 dagar från det att kreditupplysningen togs.

Vi behandlar inspelade telefonsamtal till Forshakens kundtjänst i upp till 90 dagar från dagen för inspelningen.

Vi behandlar personuppgifter för ändamålet att efterleva tillämplig lagstiftning, såsom konsumenträttslagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, och bokföringsregler. Beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig kan dina personuppgifter komma att sparas i upp till tio år efter det att kundförhållandet upphört.

10. Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

Rätt att bli informerad. Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna Dataskyddsinformation, annan information på vår hemsida, samt genom att svara på frågor från dig.

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig. Denna kopia kan också levereras i ett maskinläsbart format.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter till exempel när det inte längre är nödvändigt att behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade, eller om du återkallar ditt samtycke. Som beskrivs i Avsnitten 3 och 9 ovan behöver Forshaken dock följa vissa lagar som hindrar oss från att omedelbart radera vissa uppgifter.

Rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter är inkorrekta eller behandlats i strid med gällande lag har du rätt att uppmana oss att stoppa behandlingen.

Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen, som är svensk tillsynsmyndighet för Forshakens personuppgiftsbehandling. Datainspektionen nås genom följande länk.

11. Hur är det med cookies och liknande spårningsteknik?

För att tillhandahålla en skräddarsydd och smoooth upplevelse använder Forshaken cookies och liknade spårningsteknik i våra elektroniska Tjänster. Du kan läsa mer information om hur Forshaken använder spårningsteknik i vårt Cookie Statement.

12. Uppdatering av denna Dataskyddsinformation

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra Tjänster så att du får en ännu mer smoooth användarupplevelse. Det här kan innebära förändringar i befintliga och framtida Tjänster. Därför är det viktigt att du läser denna Dataskyddsinformation varje gång du använder någon av våra Tjänster, eftersom behandlingen av dina personuppgifter kan skilja sig från din tidigare användning av Tjänsten ifråga. Hur våra betalleverantörer använder sig av dataskyddsinformation kan du läsa på deras sidor då vi inte kan ansvara för deras dataskyddsinformation.

13. Kontaktuppgifter

Forshaken AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559212-6899 och har sitt huvudkontor på Vintervägen 2B, 135 40 Tyresö.

Forshaken har ett dataskyddsombud och ett team bestående av dataskyddsspecialister. Vi har också ett kundervice-team som hanterar dataskyddsfrågor. Du kan nå dem via dataskydd@forshaken.se.

Forshaken AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Besök gärna www.forshaken.se för mer information om Forshaken.

Dataskyddsinformationen uppdaterades senast 25 oktober 2019.
dataskyddsinformation